u kontekstu cjeloživotnog učenja u tuzlanskom kantonu

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Implementatori projekta

BOSPO je neovisna, multietnička nevladina organizacija. Osnovana je 1995. godine od strane Danskog savjeta za izbjeglice (DRC). Od tada BOSPO pruža edukativnu, psihosocijalnu, ekonomsku i pravno-informativnu pomoć građanima u BiH i šire. Neke od aktivnosti BOSPO-a uključivale su razvoj i promociju priručnika i koncepta javnog zagovaranja, izdavanje novina i publikacija, obezbjeđivanje obuke i podrške nevladinim organizacijama i grupama u zajednici. BOSPO je također incirao program mikrokreditiranja za žene poduzetnice niskih primanja, obezbjeđivanje psihosocijalne i edukativne podrške za raseljene žene i djecu, i vodio 13 informativno-pravnih centara na području BiH. U posljednjih nekoliko godina BOSPO je intenzivno radio na projektima koji se tiču prava manjina u BiH, te projektima promovisanja i zaštitie ljudskih prava marginaliziranih grupa, pacijenata, žena i osoba sa invaliditetom.

BOSPO-vo osoblje posjeduje iskustvo, vještine i profesionalno obrazovanje. U organizaciji su dobro uspostavljene interne, organizacione i rukovodstvene procedure. BOSPO teži da pravovremeno i efektivno pruži podršku svojim klijentima i organizacijama kroz treninge, konsultacije i druge usluge. BOSPO-ovi napori su fokusirani na povećanje transparentnosti i vidljivosti u zajednicama, naročito među vladinim agencijama, NVO-ima i građanskim inicijativama u BiH.

Srednja tehnička i stručna škola „Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica ima zadatak da odraslima omogući cjeloživotno i učenje kroz adekvatne programe usmjerene, prije svega, na praksi i svakodnevnim potrebama, da aktivno učestvuje u rješavanju problema nezaposlenosti i rješavanju zahtjeva i potreba privrednih organizacija i građana.

ISTIČEMO da se sa NOVIM ZNANJEM DOBIVA I NOVO ZVANJE!

„Centar za obrazovanje odraslih“ provodi obrazovanje odraslih u skladu sa postojećim nastavnim planovima i programima i to za:

1. PREKVALIFIKACIJE
2. USAVRŠAVANJE
3. DOŠKOLOVAVANJE
4. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
5. ŠKOLE STRANIH JEZIKA
6. INFORMATIČKE ŠKOLE

Navedeni programi se izvode na osnovu dobijene saglasnosti od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona.

Centar trenutno ima preko 30 stalno zaposlenih osoba.

 

Centar zaobrazovanje

>>
Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zakon oobrazovanju

Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta TK

Ovaj projekat finansira Evropska unija